Służba liturgiczna

Ministranci

Ministrant zajmuje uprzywilejowane miejsce podczas nabożeństw liturgicznych, służy do Mszy św., występuje publicznie we wspólnocie. Doświadcza z bliska, że Jezus Chrystus jest obecny i działa w każdym akcie liturgicznym.
Chłopcy, którzy chcą zasilić szeregi ministrantów naszej parafii, uczęszczają przez kilka miesięcy (od 3 do 6) na sobotnie zbiórki, ucząc się posługi kapłanowi przy ołtarzu. Pod koniec okresu formacji następuje obrzęd przyjęcia do ministrantów, w czasie którego otrzymują oni komże – strój liturgiczny.

Jakie warunki musi spełniać kandydat na ministranta?

 • Być przynajmniej w III klasie szkoły podstawowej
 • Pragnąć pogłębiać swoją przyjaźń z Bogiem
 • Być systematycznym w uczęszczaniu na Mszę św.
 • Poznawać liturgię Kościoła i żyć nią

Lektorzy

Starsi ministranci (od III gimnazjum) mogą uczęszczać na kurs lektorski, na którym lepiej poznają liturgię i Pismo Święte. Po ukończeniu kursu i zdaniu egzaminów przez biskupa zostają promowani na lektorów i otrzymują albę. Mogą wówczas czytać słowo Boże w czasie Mszy św.

Zbiórki

Zbiórki ministrantów odbywają się zazwyczaj w trzecią sobotę miesiąca. Spotkania dla ministrantów młodszych (szkoła podstawowa) są o godzinie 11.00, a dla starszych o 19.00.

Uczestnictwo w zbiórkach jest obowiązkowe dla wszystkich ministrantów, lektorów i ceremoniarzy!

Podstawowe zasady Służby liturgicznej

 1. Pełniący posługę przychodzą do kościoła przynajmniej 10 minut przed rozpoczęciem liturgii. Czas ten przeznaczamy na modlitwę, na duchowe przygotowanie się do uczestnictwa w Eucharystii lub nabożeństwie oraz na ubranie się, przygotowanie potrzebnych rzeczy, pomoc w ubraniu celebransa.
 2. Przychodząc do kościoła udają się najpierw przed tabernakulum, aby oddać pokłon Chrystusowi. Powinni więc wchodzić głównym wejściem do kościoła. Jeżeli ktoś wchodzi przez zakrystię, to nie przyklęka w kąciku, lecz udaję się przed ołtarz, gdzie jest obecny Gospodarz tego domu.
 3. Udział służby liturgicznej we Mszy św. nie może ograniczyć się do wykonywania powierzonych im czynności. Posługa ma ich prowadzić do pełniejszego włączania się w święte obrzędy, aby uczestniczyć w nich „świadomie i owocnie”. Spełnianie określonych czynności w liturgii nie może mieć charakteru występu, lecz posługi. Należy więc podkreślać przekazywaną treść, a nie samego siebie.
 4. Wszyscy członkowie zespołu liturgicznego pełniący posługę w prezbiterium biorą udział w całej liturgii na swoich miejscach. Do zakrystii wychodzą tylko w razie konieczności.
 5. Funkcje powierzone ich pieczy wykonują we właściwym czasie, bez pośpiechu, nigdy przed zakończeniem czynności poprzedzającej. Swoją postawą i zachowaniem się dają wiernym przykład właściwego i pełnego uczestnictwa w Eucharystii.

Opiekunem ministrantów jest o. Łukasz.

Agenda Służby liturgicznej

18 marzec (sobota) – Zbiórka ministrancka
• 11.00 – Ministranci młodsi i kandydaci (kandydaci po zbiórce mają przygotowanie do obłóczyn)
• 19.00 – Lektorzy i ministranci starsi
19 marzec (niedziela) – Obłóczyny
• 11.00 – Obłóczyny kandydatów na ministrantów.
1 kwiecień (sobota) – Spotkanie dla lektorów i ceremoniarzy!
• 12.00 – ministranci starsi (chętni do czytania Męki Pańskiej, lektorzy i ceremoniarze)
9 kwiecień (niedziela) – Niedziela Palmowa
• Czytanie Męki Pańskiej wg osobnego grafiku
10 kwiecień (poniedziałek) – Spotkanie ceremoniarzy
• 19.30 – spotkanie przed Triduum dla ceremoniarzy
13 kwiecień (czwartek) – Wielki Czwartek
• 11.00 – Zbiórka ministrancka
• 18.00 – Msza Wieczerzy Pańskiej
14 kwiecień (piątek) – Wielki Piątek
• 8:30 – Ciemna Jutrznia
• 11.00 – Zbiórka ministrancka
• 17:00 – Droga krzyżowa
• 18.00 – Liturgia Męki Pańskiej
15 kwiecień (sobota) – Wielka Sobota
• 8:30 – Ciemna Jutrznia
• 11.00 – Zbiórka ministrancka
• 20:00 – Liturgia Wigilii Paschalnej
16 kwiecień (niedziela) – Wielkanoc
• 6.00 – Rezurekcja
20 maj (sobota) – Zbiórka ministrancka
• 11.00 – Ministranci młodsi i kandydaci
• 19.00 – Lektorzy i ministranci starsi
10 czerwiec (sobota) – Zbiórka ministrancka
• 11.00 – Ministranci młodsi i kandydaci
• 19.00 – Lektorzy i ministranci starsi
16 czerwiec (czwartek) – Boże Ciało
• 11.00 – Msza św. i procesja do czterech ołtarzy
17 – 23 czerwiec (czwartek) – Oktawa Bożego Ciała
• 18.00 – Msza św. i procesja

Domowy Kościół

Domowy Kościół

gałąź rodzinna Ruchu Światło- Życie

Przymierze małżeńskie, przez które mężczyzna i kobieta tworzą ze sobą wspólnotę całego życia, skierowaną ze swej natury na dobro małżonków oraz do zrodzenia i wychowania potomstwa, zostało między ochrzczonymi podniesione przez Chrystusa Pana do godności sakramentu.

Ks. Franciszek Blachnicki, założyciel Domowego Kościoła, gałęzi rodzinnej Ruchu Światło-Życie mówiąc o sakramencie małżeństwa zwracał uwagę, ze znakiem widzialnym są tutaj relacje osobowe między dwojgiem, którzy zawierają przymierze małżeńskie. Jednak relacje między mężczyzną i kobietą nie są wolne od zła, które dotyka człowieka tak z zewnątrz, jak i z jego wnętrza. Ten nieporządek wynikający z grzechu wypaczył wzajemną komunię mężczyzny i kobiety, jaka była od początku darem Stwórcy.

W sakramencie małżeństwa to Bóg czyni siebie gwarantem i zobowiązuje się dokonać tego, co znaki sakramentalne wyrażają i co jest w nich celebrowane, mianowicie ukształtowania jedności z dwojga różnych.

Domowy Kościół Ruchu Światło-Życie pomaga małżonkom sakramentalnym czerpać z łaski i mocy sakramentu małżeństwa, uczy jak żyć tym sakramentem i celebrować go przez całe życie. Łączy on w sobie charyzmaty Ruchu Światło-Życie i międzynarodowego ruchu małżeństw katolickich Equipes Notre-Dame, od którego przejął ideał duchowości małżeńskiej, czyli dążenia ku Bogu w jedności ze współmałżonkiem.

Duchowość małżeńska proponowana w ramach Domowego Kościoła jest realizowana poprzez przyjęcie elementów formacyjnych nazywanych zobowiązaniami – darami. Są to codzienna modlitwa osobista połączona z lekturą Pisma Świętego, regularne spotkanie ze słowem Bożym, codzienna modlitwa małżeńska jako wspólne stawanie przed Panem, codzienna modlitwa rodziny, jako wspólnoty zanurzonej w Bogu, comiesięczny dialog małżeński i wynikająca z niego reguła życia (systematyczna praca nad sobą), uczestnictwo w comiesięcznych spotkaniach formacyjnych kręgu (grupa 4-7 małżeństw), uczestnictwo przynajmniej raz w roku w rekolekcjach formacyjnych. Nie są one celem samym w sobie, ale środkiem do celu. Ich realizowanie odbywa się w małżeństwie poprzez codzienny wspólny wysiłek małżonków, podejmujących i realizujących poszczególne zobowiązania oraz poprzez wzajemną pomoc małżeństw w kręgu w dążeniu do Chrystusa (idea małej grupy jako środowiska koniecznego do wzrostu wiary).

Małżeństwa należące do Domowego Kościoła wezwane są do posługi na rzecz własnej rodziny, posługi rozumianej jako budowanie wspólnoty wiary, nadziei i miłości. Wspólnoty, w której świadomość, że wszyscy jej członkowie są dziećmi Jedynego Boga i stąd posiadają swą niepowtarzalność oraz godność, bez względu na wiek i stopień rozwoju. Taka świadomość uzdalnia do wielkodusznej postawy służby na rzecz rodziny i poszczególnych jej członków, a także przyjmowania daru służby od innych. Wtedy wspólnota rodzinna staje się wielką szansą dla wszechstronnego rozwoju człowieka – jego wzrastania w Bogu, poznawania prawdy o sobie samym, uczenia się miłości.

Wymienione wcześniej elementy formacyjne – zobowiązania uczą małżonków spełniania w swojej rodzinie funkcji kapłańskiej, nauczycielskiej i królewskiej, o których mówią dokumenty Kościoła . Należy tutaj zaznaczyć, że im wcześniej (chodzi o staż małżeński i wiek dzieci) małżonkowie wejdą na drogę formacji Domowego Kościoła, tym łatwiej im spełniać posługę na rzecz swojej rodziny. Małe dzieci wychowywane w klimacie świadomej wspólnoty chrześcijańskiej w sposób naturalny wzrastają we wierze, ucząc się Boga przez wspólną modlitwę rodzinną, potem lekturę Słowa Bożego, swoiste kręgi biblijne w rodzinie, modlitwę Liturgią Godzin. Możliwość zadawania pytań związanych z wiarą, na równi z pytaniami z innych dziedzin życia, poczucie akceptacji i miłości, świadomość miłości Pana Boga – są ogromnym zapleczem siły i równowagi dla dziecka, gdy zaczyna wchodzić w czas dorastania i odkrywania własnej drogi życia. Małżonkowie zaś mają większą szansę na budowanie miłości zdrowej, wolnej od głębokich zranień, wspierającej współmałżonka w jego dojrzewaniu na płaszczyźnie ludzkiej i duchowej. Będą „odwoływali się do mocy sakramentu, która pozwala każdemu z nich wejść w trudności spowodowane bliskością drugiego.”

W naszej parafii działają 3 Kręgi Domowego Kościoła i tworzy się kolejny Krąg. Więcej informacji można znaleźć na stronie http://www.wpraga.oaza.pl/dk jak również u o. Grzegorza pod adresem: gabrielcp@interia.pl

Ciemne Typy

Towarzystwo Ciemnych Typów

Towarzystwo Ciemnych Typów (Societa dei Tipi Loschi) założyli w maju 1924 r. na równinie Pian Della Mussa (1850 m n.p.m.) we Włoszech Pier Giorgio Frassati i Marco Beltramo. Przy końcu swoich studiów, u progu dorosłego i samodzielnego życia, złączyli wówczas w grupie, opartej na trwałym fundamencie, swoich najbliższych przyjaciół. Jak wspominała później Luciana Frassati, siostra Pier Giorgia, „pod wątłą strukturą Towarzystwa i jego żartobliwym statutem kryły się wyższe cele… było to prawdziwe stowarzyszenie modlitwy”. Pierwsze włoskie Ciemne Typy jeździły razem w góry, świadczyły pomoc biednym, wspierały się nawzajem w przeżywaniu codzienności. „Mało nas, ale dobrych jak makaron” – brzmiała ich grupowa dewiza…

Jesteśmy ludźmi w różnym wieku, z różnych środowisk i z różnymi zainteresowaniami. Chodziliśmy razem po górach, spotykaliśmy się w parafii lub na katechezie. Teraz chcemy pamiętać o sobie w regularnej modlitwie. My… to znaczy jedni z siedmiuset osób: z Katowic, Rybnika, Pszczyny, Piekar Śląskich, Świętochłowic, Warszawy, Lublina, a nawet… Wiednia i Sztokholmu, które włączyły się w inicjatywę na przestrzeni minionych dwóch lat.

Są wśród Ciemnych Typów dzisiaj uczniowie, studenci, dzieci, młodzież, dorośli, księża i siostry zakonne, a także szereg innych osób, w których chęć codziennej wzajemnej modlitwy zrodziła fascynacja osobą Pier Giorgia Frassatiego.

Urodził się w Turynie w 1901 r. Syn malarki i polityka, właściciela liberalnego dziennika La Stampa. Student inżynierii górniczej. Członek licznych stowarzyszeń religijnych i organizacji społecznych. Człowiek ascezy i modlitwy, który wiarę łączył w jedno z czynną miłością. Pomagał cierpiącym, zepchniętym na margines i opuszczonym. Dobrze pływał, jeździł na rowerze i konno, kochał góry. Nad fascynację pięknem i sztuką, zamiłowanie do sportu i zainteresowanie problemami społecznymi, stawiał zawsze stałe zjednoczenie z Chrystusem. Od 1922 r. tercjarz dominikański. Zmarł na skutek infekcji chorobą Heinego-Medina, na krótko przed ukończeniem studiów, w 1925 r. Beatyfikowany przez Papieża Jana Pawła II 20 V 1990 r. jako wzór dla współczesnej młodzieży świata. Papież, jeszcze jako kardynał, nazwał go „Człowiekiem Ośmiu błogosławieństw”.

Jak Pier Giorgio, stawiamy sobie jeden i niezmienny cel: regularną wzajemną modlitwę. Codziennie każdy z nas odmawia Pod Twoją obronę za wszystkich pozostałych Ciemnych Typów. Chcemy wspierać się nawzajem i wypraszać dla siebie odwagę do dawania świadectwa żywej i radosnej wiary w środowiskach, w których żyjemy i pracujemy. Nie szukamy specjalnie okazji do działania. Odpowiadamy na zaproszenia chcących „żyć, a nie wegetować”. Dzielimy się naszą fascynacją chrześcijaństwem.

Towarzystwo Ciemnych Typów, jako grupę o charakterze modlitewnym, tworzą modlący się za siebie przyjaciele. W trosce o własną przyszłość i dla dzielenia radości z przeżywania wiary. By zostać przyjętym do ich grona, należy złożyć pisemną deklarację i zobowiązać się do codziennego odmawiania Pod Twoją obronę w intencji wszystkich członków Towarzystwa. Pocztą elektroniczną rozsyłane są informacje o wszelkich planowanych inicjatywach. Więcej informacji pod adresem mailowym o. Grzegorza: gabrielcp@interia.pl

Odnowa w Duchu Św.

Odnowa w Duchu Świętym

Parafialna grupa ODNOWY W DUCHU ŚWIĘTYM działa pod nazwą „PARAKLETOS” od 27 października 2013 roku w parafii ŚW. MATEUSZA APOSTOŁA I EWANGELISTY w Warszawie, ul. Ostródzka 172. Duszpasterzem naszej grupy modlitewnej jest o. Przemysław Remigiusz Śliwiński CP.

Fundamentem istnienia wspólnoty jest uznanie Jezusa Chrystusa jako Pana i Zbawiciela, otwartość na natchnienie Ducha Świętego. Jesteśmy grupą osób w różnym wieku, która pragnie razem doświadczyć działania Ducha Świętego w życiu i Kościele. Oddając nasze życie Jezusowi Chrystusowi pragniemy całkowicie poddać się Jego prowadzeniu. Nasze spotkania modlitewne są otwarte, każdy może wziąć w nich udział. Zapraszamy w każdy czwartek na godzinę 18:00. Spotkanie składa się z Eucharystii i modlitwy, gdyż życie duchowe powinno opierać się na dwóch bardzo ważnych elementach: na wsłuchiwaniu się w Słowo Boże i gromadzeniu się wraz z braćmi i siostrami w wierze na Eucharystii. Te dwa filary budują relację chrześcijanina z Bogiem, pozwalają zmierzać do świętości opierając się nie na własnych siłach i pomysłach, lecz na mocy Boga. Bo gdzie można otrzymać te duchowe dary? Przede wszystkim w czasie Mszy Świętej, gdzie nie tylko możemy słuchać Boga i Go adorować, lecz także przyjąć Jego Ciało. Przedłużeniem Mszy Świętej jest adoracja Najświętszego Sakramentu. Dzięki życzliwości Ojca Proboszcza – o. Przemysława Remigiusza Śliwińskiego CP i ofiarnej współpracy w każdy czwartek miesiąca, o godzinie 19:00 po mszy świętej wieczornej Odnowa w Duchu Świętym „ Parakletos” wraz z zebranymi w kościele wiernymi adoruje Chrystusa: poprzez uwielbianie Boga, czytanie i rozważanie Słowa Bożego ale i także dziękowanie za otrzymane łaski, przepraszanie za grzechy jak również prośby w intencjach własnych. Pragniemy uwielbiać Boga w Jego dziełach i głosić Jego miłość.

W każdy II czwartek miesiąca o godzinie 18:00 Msza Święta z modlitwą o uzdrowienie. Jezus wylewa rzekę łask ze swojego czystego serca – źródła miłości i dobra. Przekonuje nas w świadectwach ludzi o miłości, która objawia się uzdrowieniami duchowymi i fizycznymi. Bardzo szczególnym momentem czuwania jest indywidualne błogosławieństwo Najświętszym Sakramentem, dzięki któremu każdy uczestnik może odczuć fizycznie bliskość Zbawiciela. Zapraszamy gorąco wszystkich parafian oraz gości, aby przyjść, zobaczyć i doświadczyć Jego dobroci !!!

Oratorium św. Gabriela

Grupa młodzieżowa „Oratorium św. Gabriela” powstała w maju 2014 roku, jako wspólnota dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych. Formacja polega przede wszystkim na kształtowaniu w młodzieży pragnienia podążania drogą świętości w codziennym życiu. Jest ona realizowana na trzech płaszczyznach:

 • Formacja intelektualna – pogłębienie wiadomości o wierze zdobytych w ramach katechezy szkolnej i parafialnej
 • Formacja duchowa – ma prowadzić do ożywionego życia modlitewnego
 • Świadectwo – oparcie we wspólnocie rówieśniczej ma prowadzić młodych ludzi do odważnego świadectwa o swojej wierze w codziennym życiu.

Do uczestnictwa w spotkaniach oratorium zachęcamy młodzież od 13 roku życia.

Spotykamy się w czwartki w salce na plebani:

 • 19.00 – 20.00 – młodzież gimnazjalna i licealna
 • 20.30 – 22.00 – studenci

Więcej informacji na naszym profilu na Facebooku: www.facebook.com/oratoriumGabriela

Przymierze Rodzin

TERENOWY ODDZIAŁ PRZYMIERZA RODZIN

KOŁO PRZY PARAFII ŚW. MATEUSZA – www.przymierze.waw.pl

Za główny cel stawiamy sobie pomoc rodzicom w wychowaniu ich dzieci w duchu nauki Kościoła.

Koło Przymierza Rodzin na Białołęce powstało w 2009 roku i aktywnie uczestniczy w życiu naszej parafii. W mijającym roku byliśmy organizatorami lub współorganizatorami następujących wydarzeń:

obchody święta Trzech Króli,

droga krzyżowa,

pielgrzymka do Miedniewic,

rowerowa wycieczka do Nieporętu,

wycieczka do szkoły dla niewidomych w Laskach,

rodzinny wyjazd wakacyjny do Grzybowa, czuwanie w wigilię Zesłania Ducha Świętego, uroczystość i konkurs plastyczny na Dzień Niepodległości, konkurs na najpiękniejszą szopkę Bożonarodzeniową.

Praca Przymierza Rodzin odbywa się przede wszystkim w grupach rówieśniczych – dziecięcych i młodzieżowych, oraz grupach rodzin, zorganizowanych w Terenowych Ośrodkach Przymierza Rodzin przy parafiach. Grupy dziecięce i młodzieżowe (ok. 500 osób w 20 grupach) prowadzone są w dużej mierze według metody harcerskiej. Program wychowawczy ma na celu rozwój dzieci pod względem duchowym, intelektualnym i fizycznym. Wychowawcami są młodzi ludzie, przeważnie studenci, a pomocnicy wychowawców rekrutują się spośród młodzieży szkół średnich. Cała kadra wychowawcza pracuje jako wolontariusze. W celu podniesienia poziomu umiejętności wychowawczych kadry organizuje się kursy, szkolenia i seminaria. Rocznie przez kursy dla wychowawców i pomocników przechodzi ok. 50 młodych ludzi. Przymierze Rodzin stawia sobie także za cel działalność oświatową i kulturalną. Obecnie Stowarzyszenie prowadzi 3 szkoły podstawowe, 4 gimnazja, 2 licea ogólnokształcące, 1 Szkołę Wyższą, 3 świetlice środowiskowe oraz 1 przedszkole.

Jeśli uważasz działalność naszego koła za pożyteczną i potrzebną, serdecznie zachęcamy Cię do przekazania w tym roku swojego 1% podatku dochodowego. Pozyskane środki będą służyły dofinansowaniu działalności Przymierza Rodzin na terenie naszej parafii. Aby przekazać pieniądze, należy obliczyć 1% należnego podatku i w rubryce swojego PIT-u pt. „Wniosek o przekazanie 1% podatku” uzupełnić puste pola wg wzoru. Dopisek „TOPR BIAŁOŁĘKA” pozwoli organizacji przekazać wszystkie środki pozyskane w ten sposób na działalność naszego koła.