Małżeństwo

„Przymierze małżeńskie, przez które mężczyzna i kobieta tworzą ze sobą wspólnotę całego życia, skierowaną ze swej natury na dobro małżonków oraz do zrodzenia i wychowania potomstwa, zostało między ochrzczonymi podniesione przez Chrystusa Pana do godności sakramentu” (KKK 1601)

Narzeczeni powinni zgłosić zamiar zawarcia małżeństwa w Kancelarii Parafialnej przynajmniej trzy miesiące przed planowanym terminem ślubu. Wówczas otrzymają potrzebne informacje dotyczące wszelkich formalności związanych z zawarciem małżeństwa.

Na około miesiąc przed ślubem podczas kolejnego spotkania w kancelarii muszą przedłożyć następujące dokumenty:

 • dowód osobisty,
 • aktualne Świadectwo Chrztu (z datą do trzech miesięcy wstecz),
 • Świadectwo Bierzmowania (jeżeli nie ma potwierdzenia tego sakramentu na Świadectwie Chrztu),
 • Świadectwo ukończenia konferencji dla narzeczonych + poradnictwo rodzinne,
 • Zaświadczenie z Urzędu Stanu Cywilnego (w przypadku „ślubu konkordatowego”),
 • dane świadków sakramentu (imię, nazwisko, wiek, adres zamieszkania).

Terminy konferencji dla narzeczonych w naszej diecezji:

http://diecezja.waw.pl/5189

Kapłaństwo

„Sakrament święceń jest sakramentem, dzięki któremu posłanie, powierzone przez Chrystusa Apostołom, nadal jest spełniane w Kościele aż do końca czasów. Jest to więc sakrament posługi apostolskiej”
/KKK 1536/
 
Katolicy w każdy pierwszy czwartek miesiąca modlą się o uświęcenie duchowieństwa oraz o nowe powołania kapłańskie, zakonne, misyjne.

Namaszczenie chorych

„Przez święte chorych namaszczenie i modlitwę kapłanów cały Kościół poleca chorych cierpiącemu i uwielbionemu Panu, aby ich podźwignął i zbawił; a nadto zachęca ich, aby łącząc się dobrowolnie z męką i śmiercią Chrystusa, przysparzali dobra Ludowi Bożemu” (KKK 1499)

Obowiązek poproszenia kapłana ciąży na najbliższej rodzinie chorego. W przypadku ciężkiej choroby lepiej poprosić kapłana wcześniej, bowiem jest to sakrament umocnienia. Sakrament ten może być przyjmowany wielokrotnie, a nie tylko w przypadkach krańcowych.

Przygotowanie mieszkania: stół nakryty białym obrusem, krzyż, świeca, woda do popicia dla chorego (jeśli jest to konieczne po przyjęciu Komunii). W czasie udzielania sakramentu namaszczenia chorych powinni modlić się wspólnie także domownicy.

Sakramentu namaszczenia chorych można udzielić w następujących przypadkach:

 • jeśli jest przewlekła choroba,
 • osobom starszym wiekiem,
 • przed operacją medyczną,
 • nieprzytomnym lub psychicznie chorym, jeśli można przypuszczać, że w normalnych warunkach życzyłyby sobie przyjęcia tego sakramentu.

Kapłana z posługą do chorego lub umierającego wzywamy jak najszybciej i o każdej porze dnia lub nocy.

Spowiedź

„Ci, którzy przystępują do sakramentu pokuty, otrzymują od miłosierdzia Bożego przebaczenie zniewagi wyrządzonej Bogu i równocześnie dostępują pojednania z Kościołem, któremu grzesząc, zadali ranę, a który przyczynia się do ich nawrócenia miłością, przykładem i modlitwą” (KKK 1422)

Człowiek wierzący korzysta z dobrodziejstwa sakramentu pojednania godnie i możliwie często, a bezzwłocznie w przypadku popełnienia grzechu ciężkiego (świadome i dobrowolne przekroczenie przykazań Bożych lub kościelnych w rzeczy ważnej).

W niedzielę spowiedź podczas każdej Mszy św.

Poniedziałek – Sobota:

 • Od godziny 17:00 do 18.00 adoracja Najświętszego Sakramentu
 • Spowiedź od godziny 17.10 (po nieszporach) do 18.00

Dyżury spowiedników

Poniedziałek o. Sebastian (również j. angielski i włoski)
Wtorek o. Przemysław (również j. ukraiński)
Środa o. Łukasz (również j. włoski)
Czwartek o. Łukasz (również j. włoski)
Piątek o. Grzegorz
Sobota o. Łukasz / o. Przemysław
(co drugi tydzień)

Grafik ma charakter poglądowy. Z racji wyjazdów
lub obowiązków poza parafią możliwe są zmiany!

Pierwszy piątek miesiąca:

 • Msze św.: 7.00, 18.00 i 20.00.
 • Spowiedź: 17.00 – 20.00
 • Odwiedziny chorych od godziny 9.00
  (chorych do odwiedzin domowych można zgłaszać w kancelarii i zakrystii)

Więcej na temat 9-ciu pierwszych piątków miesiąca na stronie: adonai.pl

Warunki dobrej spowiedzi:

 • Rachunek sumienia – przypomnienie sobie wszystkich grzechów od ostatniej, dobrze odprawionej spowiedzi.
 • Żal za grzechy – boleść duszy z powodu zranienia Boga – Najlepszego Ojca. Bóg bez żalu nie odpuszcza żadnego grzechu.
 • Postanowienie poprawy – postanowienie unikania wszystkich grzechów, zwłaszcza ciężkich oraz sposobności do grzechu. Postanowienie to dotyczy także naprawy wyrządzonego zła.
 • Szczera spowiedź – wyznanie wszystkich zapamiętanych od ostatniej spowiedzi grzechów przed kapłanem (Boga nigdy nie okłamię).
 • Zadośćuczynienie – wypełnienie zadanej przez kapłana pokuty i naprawienie wszystkich szkód (w miarę możliwości) wyrządzonych przez grzech.

Więcej znajdziesz na stronie: www.spowiedz.katolik.pl

I Komunia

„Eucharystia jest źródłem i zarazem szczytem całego życia chrześcijańskiego” (KKK 1324)

 

Pierwsza Spowiedź i Komunia Św. dzieci w naszej Parafii odbywa się w klasie trzeciej szkoły podstawowej. Termin ustalany jest z rodzicami na spotkaniu pierwszym organizacyjnym w trzecią niedzielę września. Na tym spotkaniu rodzice otrzymują również informacje o datach spotkań dla dzieci i rodziców.

Podstawowe przygotowanie do przyjęcia Pierwszej Komunii św. odbywa się w ramach katechizacji szkolnej. Dzieci, które uczą się w szkołach poza terenem Parafii, a przynależą do naszej wspólnoty parafialnej winny być zgłoszone przez rodziców we wrześniu (na początku roku szkolnego). W terminie wyznaczonym przez przygotowującego księdza należy dostarczyć świadectwo chrztu dziecka – zwolnieni są ci, których dzieci były chrzczone w naszej parafii.

Bierzmowanie

„Sakrament bierzmowania wraz z chrztem i Eucharystią należy do ‚sakramentów wtajemniczenia chrześcijańskiego’, którego jedność powinna być zachowywana […] Przez sakrament bierzmowania (ochrzczeni) jeszcze ściślej wiążą się z Kościołem, otrzymują szczególną moc Ducha Świętego i w ten sposób jeszcze mocniej zobowiązani są, jako prawdziwi świadkowie Chrystusa, do szerzenia wiary słowem i uczynkiem oraz do bronienia jej”. (KKK, 1285)

W naszej parafii do bierzmowania przystępują uczniowie klas pierwszych liceum, którzy mieszkają na terenie naszej parafii, niezależnie do jakiej szkoły uczęszczają. Dorośli, którzy sakramentu bierzmowania nie przyjęli wcześniej, mogą również do niego przystąpić.

Przygotowanie do bierzmowania trwa dla młodzieży dwa lata (klasa III gimnazjum i I liceum) Kandydaci zgłaszają się na początku klasy trzeciej gimnazjum, w miesiącu wrześniu. Otrzymują indeks kandydata do bierzmowania.

Przygotowanie osób dorosłych odbywa się indywidualnie po zgłoszeniu u prowadzącego przygotowanie do bierzmowania i trwa rok.

Kandydat do bierzmowania powinien:

 • W każdą niedzielę uczestniczyć we Mszy Świętej
 • Co najmniej 4 razy przed bierzmowaniem przystąpić do Sakramentu Pokuty (w okresach wskazanych przez kapłanów przygotowujących do sakramentu bierzmowania)
 • Sumiennie i aktywnie uczestniczyć w katechezie szkolnej (nieuczęszczanie na katechezę uniemożliwi przyjęcie Sakramentu Bierzmowania)
 • Uczestniczyć we wszystkich spotkaniach (raz w miesiącu) oraz nabożeństwach ogłoszonych jako obowiązkowe do przygotowania się w danym roku  szkolnym do Sakramentu Bierzmowania
 • Wziąć udział w co najmniej jednym dniu skupienia (w Adwencie lub Wielkim Poście).
 • W świątyni zachowywać się godnie i z szacunkiem dla świętości miejsca
 • Poznać życiorys swojego patrona wybranego przed bierzmowaniem, w odpowiednim czasie dostarczyć treść biografii tego świętego i wykazać się solidną znajomością tego życiorysu we wskazanym terminie
 • W drugim roku przygotowania własnoręcznie napisać podanie o dopuszczenie do bierzmowania.
 • Dostarczyć we wskazanym terminie informację na temat miejsca – parafii chrztu. W przypadku chrztu poza naszą parafią należy przedłożyć świadectwo chrztu opatrzone pieczęcią tamtejszej parafii.

Kandydat do bierzmowania odpowiednio wcześniej obiera sobie imię z bierzmowania (musi to być imię osoby świętej). Patronem bierzmowanego powinna być osoba bliska osobowości kandydata, którą chciałby naśladować. Wybór patrona nie powinien być podyktowany wpływem mody czy też opinii otoczenia.

Świadkami bierzmowania powinni być rodzice chrzestni kandydata, a gdy jest to niemożliwe, wówczas inni wierzący (praktykujący) i bierzmowani katolicy. Świadkiem bierzmowania nie może być rodzic kandydata do bierzmowania.